top of page
Runtua_pattern_1_white_300x.png

RENTOA
VALMENNUS

RATKAISUKESKEINEN LYHYTTERAPIA 45 €/45min, 65 €/1-1,5h

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on pragmaattinen terapiasuuntaus, jossa asiakasta autetaan ratkaisukeskeisiä työskentelymenetelmiä hyödyntämällä löytämään itsestä ja lähiympäristöstä ne voimavarat, kyvyt ja resurssit, joiden avulla pyritään saamaan ratkaisuja ongelmiin. Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa keskitytään auttamaan asiakasta ongelmien syiden pohtimisen sijaan vapautumaan psyykkisistä oireista. Tämä tapahtuu löytämällä ja asettamalla positiivisia, terveyttä ja hyvinvointia edistäviä tavoitteita ja tukemalla asiakasta näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa lähdetään siis yhdessä rakentamaan arvokasta ja merkityksellistä tulevaisuutta, jossa asiakkaan omat vahvuudet ja voimavarat tulevat esiin. Ratkaisukeskeisen lyhytterapian teoreettinen viitekehys pohjautuu systeemiteoriaan ja sosiaaliseen konstruktionismiin.

PSYYKKINEN VALMENNUS 65€/h

Psyykkinen valmennus on mielen vahvistamista erilaisten haasteiden (mm. esiintymiset, kilpailutilanteet, kilpailukauteen valmistautuminen, loukkaantuminen) edessä. Valmennuksen kautta psyykkistä vahvuutta voidaan tarkoituksellisesti parantaa mm. positiivisen ja motivoivan toiminnan, erilaisten mielikuvaharjoitusten avulla, itsevarmuuden vahvistamisen ja valmistautumisen kautta, tavoitteenasettelun, palautteenannon, huomiokyvyn parantamisen sekä epäonnistumisten ja onnistumisten rakentavan läpikäymisen kautta.

LIIKUNTATERAPIA 90€/h

Liikuntaterapiassa käytetään ja sovelletaan niin terapia-, liikunta- ja valmennusosaamista erilaisten kehon ja mielen terveyttä edistävien tavoitteiden saavuttamisessa. Liikuntaterapia pohjautuu ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan esimerkiksi ylikuormittumisen ja ylisuorittamisen haasteissa, tasapainoisen liikunnallisen ilon, motivaation ja elämäntavan löytämisessä, urheilullisten tavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa tai minäpystyvyyden käsittelyssä. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia auttaakin sinua saavuttamaan ja ylläpitämään elämässäsi tasapainoisesti niin mielen kuin kehon terveyttä edistäviä elementtejä. Liikuntaterapia suunnitellaan asiakkaan kanssa yksilöllisesti ja alussa kartoitetaan haasteet ja tavoitteet. Näiden haasteiden voittamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi suunnitellaan täysin yksilöllinen ja henkilökohtainen terapia- ja/tai valmennusohjelma.

bottom of page